Ամարային Տնային

Ուսումնական ամառ
Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնածնապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. Որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:

Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողելէր նապաստակին: Տեսնելով, որ նաէլարդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն էին ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Առաջադրանքներ

ա) Ընտրեքայնմիտքը, որնարտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):

•  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:

•  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:

•  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:

բ) Ինչո՞ւ այդ միտքը ընտրեցիք:

******************************************************************

2. Կարդացեքառակըևլրացրեքմիտքը:

Մի որսորդ առյուծի հետք էր փնտրում: Նափայտահատինհարցրեց, թեչի՞տեսելարդյոքառյուծիհետքըկամորջը: Փայտահատըպատասխանեց.

— Եսքեզհենցիրեն` առյուծինցույցկտամ:

Որսորդը վախից գունատվեց եւ դողդողալով շշնջաց.

— Չէ, ինձմիայնհետքնէհարկավոր, ոչթեառյուծը:

Առաջադրանք

Առակըայնմարդկանցմասինէ, որոնքվախկոտեն

Վերնագրիրստացվածառակը: Ընտրածդվերնագիրըպատճառաբանիր:

***********************************************************************************

3. – Ո՞րնէ «Ինձ դուր է գալիս» և «Ես սիրում եմ» արտահայտություններիտարբերությունը:
–Երբեք եզ դուր է գալիս ծաղիկը, դուք աղում ես այն: Իսկ եթե դուսիրում ես ծաղիկը, դու ամենօր խնամում ես նրան, ջրում ու փայփայում:

Առաջադրանք

Բացատրիր առակի իմ աստը:

Որ դու սիրում ինչ վոր մեկին դու փորցում ես իրան խնամես։

4. Նկարագրի՛րքեզ.

Ա. Նկարագրի՛րաչքերդ, ունքերդ, քիթդ, շրթունքներդ։իմ աչքերը կապույտ են,իմ ունքերը կարճեն,իմ քիթը երկարա,իսկ շրթունքներդ կարճա։

Բ. Ի՞նչնէամենաշատըաչքիընկնումդեմքիդվրա։

Գ.  Ի՞նչնէքեզամենաշատըդուրգալիսդեմքիդվրա։

Դ.  Ինչպիսի՞նենմազերդ։

Ե.  Ինչպիսի՞հասակունես (բարձրահասա՞կես, ցածրահասա՞կես, միջահասա՞կես)։

Զ. Ի՞նչեսկարծում, գեղեցի՞կես։

Է.  Ի՞նչենկարծումուրիշները։

*********************************************************************************

5. Աղվեսն ու խաղողը

Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը` կախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել խաղողին,

բայց չկարողացավ: Եվ, հեռանալով, ինքն իրեն ասաց. ,,Դեռ խակ է,,:

Առակն այն մարդկանց մասին է, ովքեր քաղցածեն

*************************************************************************************

6. Կարդացեք ևգրեք՝ինչնէրձեզհամարհետաքրքիրևինչու:

 Բրազիլիայումկանայնպիսիթիթեռներ, որոնքյուրահատուկհոտենարտադրում, ևմարդիկայդպատճառովնրանցպահումենտանը` օդըբուրավետդարձնելուհամար

Պլուտոնմոլորակում 1 տարվատևողությունըհավասարէ 247,7 երկրայինտարվա:

Թիթեռներիմոտհամիզգայարաններըգտնվումենոտքերիվրա:

Կատուներըհանումենմոտ 100 տեսակիձայն, իսկշները՝միայն 10:

Չինաստանիորոշմասերումթեյիմեջշաքարավազիփոխարենաղենլցնում:

 Շատ հետաքրքրքիր

7. Նախադասությունները լրացրու՝որքան հնարավոր է շատ նոր բառեր ավելացնելով:

Անձրևը կտրվել  է ։ Երկինքը շատ մաքուր է։ Արևը սիրուն փայլում է ։ Օրը շատ տաք է։ Բակը գեղեցիկ է ։ Ծառերը ծաղկել են ։ Ծաղիկները բացվելեն։ Բակը կանաչել է։ Երեխաներն աղմկում են ։ Տատիկները գործում են: Մայրիկները զրուցումեն: Կատուն խաղում է: Շունը հաչումէ: Երեկո է: Հայրիկները վերադառնում են: Իջնում է գիշերը Բակը խաղաղվում է:

*************************************************************************************

8. Կարդացեք և գրեք՝ ինչն էր ձեզ համար հետաքրքիր և ինչու:

Աշխարհում մարդկանց  10%-ը ձախլիկեն:

Մարդը կյանքի ընթացքում շուրջ 40 տոննա սննդամթերք է օգտագործում:

Բոլոր խոշոր գիշատիչներից ամենափոքր սիրտն առյուծն ունի:

Աշխարհի ամենամեծ բզեզը ունի ծովախոզուկի մեծություն:

1955թ.-ին Գինեսի գրքում որպես ամենագերնորած ինգրանցվել է իտալացի միտղա, ով կշռելէ 10.2 կգ:

2

9. Ուղևորներնուսոսին

Ամառվա մի օր ուղևորները, կեսօրվա շոգից սաստիկ հոգնած, ճանապարհ էին գնում:

Նրանք տեսան սոսին, մոտեցան և պառկեցին նրա ստվերում` հանգստանալու:

Նայելովսոսու ոստերին` իրար մեջ խոսեցին.

— Բայց ախր անպտուղ է այդ ծառը և մարդկանց համար` անօգուտ: Սոսին նրանցպատասխանեց.

— Ապերախտ եք դուք, իմ հովանուց օգտվում եք և տեղնուտեղն էլ ինձ անպտուղ ևանօգուտ անվանում:

Առաջադրանք

Առակնայնմարդկանցմասինէ, ովքեր  մտածում են որոնք գիտեն որ ամենինչ կգտնեն

*************************************************************************************


10.
Կարդացեք և գրեք՝ինչնէրձեզհամարհետաքրքիրևինչու:

Ինքնաթիռովթռչելուժամանակմազերիաճիարագությունըկրկնապատկվումէ:

Աշխարհիբնակչության 80%-ըիրսննդակարգիմեջօգտագործումէմիջատներ:

Ջայլամիաչքնավելիմեծէ, քանգլխուղեղը:

Մրջյունըմարմնիհամեմատությամբամենամեծուղեղնունեցողկենդանինէ:

 4

11. Գայլնուոչխարը 

Շներիցբզկտվածգայլնանզորպառկելէրևնույնիսկչէրկարողանումկերհայթայթել: Նատեսավոչխարինևխնդրեց, որգոնեխմելուջուրբերիգետից: ՙԴուինձմիայնջուրտուր, իսկկերըինքսկգտնեմ՚: Բայցոչխարըպատասխանեց.ՙԵթեեսքեզջուրտամ, հենցինքսէլքեզհամարկերկդառնամ՚:

Ընտրիրայնմիտքըկամմտքերը, որոնքարտահայտումենստեղծագործությանգաղափարը (ասելիքը): Ընտրությունդ (ընտրություններդ) պատճառաբանիր:

Սապատմությունէխեղճգայլիևանսիրտոչխարիմասին, ևայնոչինչէլչիուզումասել:

Առակըմերկացնումէչարանենգմարդուն, որըգործումէդավադրաբար:

Առակնայնմարդկանցմասինէ, որոնքծանրպահերինչենօգնումմարդկանց:

Առակըողջախոհմարդկանցմասինէ, որոնցդեմուղղվածբոլորնենգություններնիզուրենանցնում:

Առակըայնմարդկանցմասինէ,որոնքուրիշինչօգնելուևնեղությունչկրելուհամարմիշտմիսուտպատճառաբանությունունենումեն:որոնք շատ խորամանկ են

12. Աղվեսն ու խաղողը

Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը` կախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել խաղողին,

բայց չկարողացավ: Եվ, հեռանալով, ինքն իրեն ասաց. ,,Դեռ խակ է,,:

Առաջադրանք

Առակնայնմարդկանցմասինէ, ովքեր փորձում են բայց երբ չի լինում ու էլ չեն անում

************************************************************************************

13. Ինչպե՞սենքանվանում

մարդ, որըլողումէ —լողորդ

մարդ, որըհեծանիվէքշում —հեծանավորդ

մարդ, որըմեքենաէվարում-վարորդ

մարդ, որըճամփաէգնում-ճամբորդ

մարդ, որնառաջնորդումէ-գլավնի

մարդ, որըորսէանում-որսորդ

մարդ, որնանցնումէինչ-պեշեխոդ

մարդ, որըգնումներէկատարում-գնորդ

Առանձնացրո՛ւայնմասը, որնընդհանուրէբոլորբառերիհամար:
Մասնիկըգրի՛ր՝: _______________________

_______________________մասնիկըցույցէտալիսինչ-որբանանող

*************************************************************************************

14. Ճիշտդասավորեք  նախադասություններըևիմացեք՝ինչպեսէառաջացել ցերեկըճրագովմանգաս, չեսգտնի արտահայտությունը:

4.Ուասումեն, նույնիսկօրըցերեկովձեռքինլապտերբռնած՝լավմարդէրփնտրում:
3.Հիմաիմացա՞ք, թեորտեղիցէգալիսաշխարհիշատլեզուներումտարածված ցերեկը ճրագով ման գաս՝ չեսգտնի արտահայտությունը:
2.Նահրաժարվելէրաշխարհիբարիքներիցուվայելքներիցևապրումէրմի…տակառիմեջ: 1.ՀինՀունաստանումապրումէրմիիմաստունծերուկ՝Դիոգենեսանունով:

*************************************************************************************

15. Արջնուտղաները

Երկուընկերճանապարհէինգնում, մեկէլհանկարծդեմառդեմդուրսեկավարջը։Մեկնանմիջապեսծառըբարձրացավութաքնվեց, մյուսըչհասցրեցփախչել, ընկավգետնինումեռածձևացավ։Երբարջըդունչըմոտեցրեցնրանևհոտոտեց, տղանշունչըպահեց, որովհետևլսելէր, որմեռածներինարջըձեռքչիտալիս։

Երբարջըհեռացավ, ընկերնիջավծառիցուհարցրեց, թեարջնի՞նչշշնջացնրաականջին: Նապատասխանեց.

-Արջնասաց՝սրանիցհետոճամփամի՛գնաայնպիսիընկերոջհետ, որըփորձանքիմեջքեզլքումէ։

Առաջադրանք

Ո՞րնէառակիասելիքը:

Այն մարդկանց մասին է ովքեր ընկերոջը թողում են վտանգի մեջ։ Վատ ընկերոջ հետ ճամփա մի գնա։

16. Բառերըտեղադրե՛քայնպես, որնախադասություններստացվեն:

Կան, կծկվումեն, կծեն, թմրեցնումեն, քնումեն, փաթաթվումեն, մտնումեն, չկա, կա, աշխուժանումեն:

Աշխարհում չկա մարդ, որօձերիցչվախենա։  Սակայն օձերիմիթագավորություն, ուրամենօրառանցվախենալու մտնում են հարյուրավորմարդիկ։Եվամենազարմանալինայնէ, որդեռոչմիդեպքչիեղել, որօձերը մեկին:

ԱյդվայրըՊինանգկղզուՕձերիտաճարնէ: Տաճարումտարբերտեսակիհազարավորօձեր կան: Նրանքցերեկը փաթաթվում են տաճարիսյուներին, կծկվում են հատակինև քնում են:

Պատճառնայնէ, որշոգըևտաճարումօգտագործվողանուշահոտությունները թմրեցնում են օձերին: Մայրամուտին, երբայսամեննավարտվումէ, օձերն աշխուժանում են։

17. Գրե՛քմեկբառով:

Կճղակունեցող- կճղակավոր

Սմբակունեցող-սմբակավոր

Թևունեցող-թևավոր

Պոչունեցող-պոչավոր

Ձայնունեցող-ձայնավոր

Ի՞նչմասնիկովեննմանայսբառերը: Այդմասնիկըգրե՛ք՝

Հիմագրե՛ք՝ի՞նչէցույցտալիսայդմասնիկը:

________________ մասնիկըցույցէտալիս ______________________:

********************************************************************************

18.Պատմի՛րքոմասին:

Ա. Բնավորությանի՞նչգծերունես (աշխատասե՞րես, թե՞ծույլ, մաքրասե՞րես, թե՞փնթի, կռվարա՜րես, թե՞խաղաղասերևայլն)։

Բ. Քեզքոբնավորությանո՞րգիծնէշատդուրգալիս։ Համբերատարությունը, որը ես չունեմ

Գ. Բնավորությանդո՞րգիծըկուզեիրփոխել։որ ես թամբալ եմ և ուզում եմ որ ես  դառնալ աշխատասեր

Դ. Բնավորությանդո՞րգիծնէամենաշատըբարկացնումմարդկանց: որ ինձ դուր է՛ ես անընդհատ հասնում եմ իմ ուզածին լաց լինելով

Ե. Ո՞րգիծնէնրանցամենաշատըդուրգալիս։իմ համառությունն է դուր գալիս նրանց

Զ. Բնավորությանայնպիսիգիծկա՞, որըչունես, բայցշատկուզեիրունենալ։ որ ես թամբալ եմ ուզում եմ որ ես  դառնամ աշխատասեր

Է. Բնավորությանայնպիսիգիծկա՞, որչունեսևչէիրէլուզիունենալ։որ ես սուտասան չեմ ու չեմ ուզում լինել

*************************************************************************************

19. Առյուծն ու աղվեսը

Առյուծըշատէրծերացել, այլևսչէրկարողանումորսանելևերկարմտածելուցհետոորոշեցխորամանկել։Նամտավմիմութքարայր, շատծանրհիվանդձևացավևծանրումեծպառկեց։Խեղճ, միամիտգազաններնայցելումէին, իսկնատեղնուտեղըմիցատկովբռնումէրնրանցևագահաբարխժռում։Վերջապեսխորամանկուխելացիաղվեսըերկարմտածելուցհետոգլխիընկավառյուծիխորամանկությունը, առանցվախենալուգնաց, կանգնեցքարայրիցբավականինհեռուևքաղցրձայնովհետաքրքրվեց, թեինչպե՞սէվեհափառառյուծը։

Սովածևուժասպառառյուծըուրախացածհարցրեց, թեինչո՛ւաղվեսըներսչիմտնում։

Աղվեսնասաց.

-Եսկմտնեի, եթեչտեսնեի, որհետքերըմտնումենքարայր, բայցքարայրիցդուրսչենգալիս։

Առակնուզումէասել, որ  ցանկացած սուտը ի վերջո բացահայտվում է։

*********************************************************************************

20. Բառերըճիշտտեղադրի՛րևկստանասմիհետաքրքիրպատմություն:

3Սողաց, ,4 շարժում էր, 5սլանում էին, 6գործիդրեց,1. շարունակում էր, 8բռնեց,7 գալարվեց, 10ցած ընկավ,11հարձակվեց,9 մոտեցրեց, 12շարժվում էր,14 հավաքվեցին,13ծղրտացին,15 խուժեց։

Գոմի առաստաղի գերանին ծիծեռնակը 2բույն էր դրել, ձագ էր հանել։ Մի օր դաշտից գոմ  սողաց մի օձ և սկսեց դանդաղ շարժվել գերանն ի վեր, դեպի ծիծեռնակի բույնը։ Ծիծեռնակ ծնողները  ծղրտացին ևնրանց ծվծվոցի վրա հավաքվեցին հարևան ծիծեռնակները։ Նրանքնետերինմանդուրսուներս   սլանում էին, բայց օգուտ չկար՝օձը դանդաղ  շարժվում էր առաջ:

Հանկարծդրսիցմիծիծեռնակներս  խուժեց ևսկսեցպտտվելօձիշուրջը։Նրա կտցին մի խոշոր, գորշականաչավուն իշախառանչկար, որը շատթունավորբզեզէ։
Այն իր սղոցող ոտքերն ու ճանկերը օդում սպառնագին  շարժում էր:
Օձը շարունակում էր դանդաղմոտենալբնին։Ծիծեռնակըհանկարծ  հարձակվեց օձիվրաևկտուցիբզեզը  ցած ընկավ օձիգլխին։Միջատնիրսարսափելիճանկերով  բռնեց օձինևիրառաջինոտքերիսղոցները  գործի դրեց: Օձըցավից գալարվեց ուառաստաղից  ցած ընկավ:

*************************************************************************************

21. Տրվածենպատասխանները: Հարցերնինքդգրի՛ր:

Դու կերար միրգը, քեզ դուր եկավ

-Ո՛չ, դաինձդուրչիգալիս։

 Կուզեիր դու գնալ ծովափ։

— Այո՛, շա՜տ-շատկուզեի։

Կուեիր որ ոք հեծանիվը ամենալավը լիներ։

-Ի՜նչ լավ կլիներ, եթեայդպեսլիներ։

 Քեզ դուր են գալիս քո բնավորության մեջ բարությունն ու ազնվությունը։

-Այո՛, ինձդուրենգալիսբնավորությանայդգծերը։

 Դու ստախոսությունը և չարություն սիրո՞ւմ ես։

-Ո՛չ, ա՛յ,  բնավորության այդ գծերը չեմ սիրում։

 Ինչ տուն ես դու առնելու։

-Չգիտեմ, այդհարցիմասինդեռչեմմտածել։

********************************************************************************

22. Նապաստակներն ու գորտերը

Նապաստակներըերկար, շատերկարմիտքանելուցհետոհանկարծգլխիընկան, որիրենքամբողջցեղովանչափվախկոտենևորոշեցինայդպեսէլչապրել, այլգնալ, լցվելմոտակախորլիճնուխեղդվել։Որոշեցին, շատարագհավաքվեցին, համարձակմոտեցանավազոտլճափին։Լճիցդուրսեկածգորտերըհենցորլսեցինարագմոտեցողնապաստակներիոտքերիթփթփոցը, անմիջապես, առանցվայրկյանիսկսպասելու, ցատկեցինջուրը, լճիամենախորտեղը։Այդամենընապաստակներըտեսան։Նրանցիցմեկը, կանգնեցնելովընկերներին, ասաց.

-Ինչո՞ւիզուրտեղըխեղդվենք, եթեմեզնիցավելիվախկոտներնէլկանաշխարհում։

Առակնայնմասինէ, որ պետք չէ ոչինչից վախենալ որ ամեն խնդիր լուծում ունի պետք է փորձել գտնել ելք։

*************************************************************************************

23. Գրի՛ր:

Օրվաայնմասը, երբմութնընկնումէ.մայրամուտ

Մարդուգլխիառջևիկողմը.դեմքը

Երկարականջներունեցող.կենգուրու,չի կարա լինի նապաստակ

Մերմոլորակիանունը.երկիր

Մեռնել-մահանալ, բույր֊հոտ, վախ–վախենալ 

Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք:

*************************************************************************************

24. Նախորդբառիմեջմեկականտառփոխելով՝ստացիր.

Դանակբառից՝վարազ

Դանակ-դարակ-վարակ-վարազ

Գարիբառից՝մարդ

Գարի-մարի-մարդ

***********************************************************************************

25. Եթենախադասություններըճիշտդասավորես, կիմանաս, թեինչպեսէառաջացել իմկույրբախտից արտահայտությունը.

5.Իսկ  աչքերը փակող թաշկինակը նրա համար էր, որ ոչ մեկին չտեսներ և արդար դատեր։

6.Այստեղիցէլառաջացել էիմ կույրբախտից արտահայտությունը։

4..Մյուսձեռքիսուրըմեղավորինանխնապատժելուհամարէր։

3..Նրանքայդկնոջըպատկերումէինաչքերըկապած, միձեռքին՝կշեռք, մյուսին՝սուր։

1.ՀինհռոմեացիներըՖորտունաանունովբախտիևարդարադատությանաստվածուհիունեին։

2.Կշեռքովնակշռում-դատումէրմարդկանցգործերըորտեղիցէլառաջացելէբախտինժարինդրվածլինելդարձվածքը։

************************************************************************************

26. Պատմությունըկարդա՛:

Երեքեզմիասինէինդաշտում։Առյուծընրանցհետևումէր, բայցչէրհամարձակվումհարձակվել։Նաայնպեսարեց, որեզներնիրարից  նեղացանևտարբերուղղություններովգնացին։Առյուծնառանձին-առանձինբռնեցնրանցևկերավ։

Ինչո՞ւչէրհարձակվումառյուծը։ Մտքերիցմեկնընտրի՛րևմեկ-երկունախադասությամբ, հիմնավորի՛ր։

Առյուծըչէրհարձակվում, որովհետևչէրկարողանումընտրել՝սկզբումորինուտի։

Առյուծըչէրհարձակվում, որովհետևչէրուզումխանգարելեզներիխաղաղզրույցը։

Առյուծըչէրհարձակվում, որովհետևվախենումէր, քանիորնրանքմիասինէին։

 Առյուծը սկզբում նրանց բաժանեց իրարից քանի որ մենակ եզն ավելի թույլ էր։

27. Գայլնուհովիվը

Հովվիամբողջհոտըհիվանդությունիցկոտորվեց։Գայլնիմացավուեկավհովվինմխիթարելու։

— Մի՞թեդաճիշտէ, – հարցրեցհովվին, – աստվա՜ծիմ, ի՜նչմեծփորձանքէ, ի՜նչսիրունիկ, ինչթմբլիկոչխարներէին…

Եվգայլնսկսեցհոնգուր-հոնգուրլացլինել։

— Շնորհակալեմ, գայլեղբայր, – հառաչեցհովիվը, – տեսնումեմ՝բարիեսուսրտացավ։

— Ճիշտոր՝սրտացավ, – ասացշունը, – փորձանքըմերնէ, բայցտես, որնրասիրտնէցա­վում։

Ինչո՞ւէրլացլինումգայլը։

Պատասխանդպատճառաբանի՛րմեկ-երկունախադասությամբ։

Գայլը ուտում է մենակ առողջ գառնիկներին։ դրա պատճարով էլ լացեց։

30. ՉԱԼԿԱՉԱՂԱԿԸ

Չալկաչաղակըթռչումէր, թռչումուծառիննստում: Նստումէր, նստում, պոչիկնէրշարժում: Շարժումէր. շարժումուերգէրասում.

— Կա, չէ. չկա, չէ:

Նորիցթռչումէր, թռչումուծառիննստում: Նստումէր. նստում, պոչիկնէրշարժումուերգէրասում.

— Կա. չէչկա. չէ:

Նորիցթռչումէր, թռչումուծառիննստում: Ծառինէրնստում, պոչիկնէրշարժումուերգէր

ասում.

— Չկա. չէ. չէ…

Ինչի՞մասին է կաչաղակի  երգը`  կա, չէ, չկա, չէ:

 Նա ծառի վրա կեր էր փնտրում և չէր գտնում։

31. ՈՒԺԵՂԸ

Մուկըուգումէմիուժեղընկերգտնել: Գալիսէարևիմոտ.

—   Արև՛, ի՜նչուժեղես:

Արևըթե՝

—  Ամպնէուժեղ:

Մուկըամպիմոտէգալիս: Ամպըթե՝

—  Քամինէուժեղ:

Քամումոտէգալիս: Սաէլթե՝

— Մարդնէուժեղ:

Մուկըմարդումոտէգալիս: Մարդնէլթե՝

—   Մուկնէուժեղ:

-Որամենիցուժեղըէլիմուկնէ. եսէլմկանհետընկերությունկանեմ:

Շարունակի՛ր

Ամպըարևիցուժեղէ, որովհետև    այն կաթիլներ է թափում:

Քամինամպիցուժեղէ,  որովհետև    այն կքշի դրան:

Մարդըքամուցուժեղէ, որովհետև     մարդը սանձում է քամուն:

Մուկըմարդուցուժեղէ, որովհետև մարդու մշակած բերքը հեշտությամբ փչացնում է

**********************************************************************************       32.  Փիղը

Փիղըընկերասերկեն­դանիէ: Նահասկացողէուխելացի: Երբմիփիղընկնումէփոսը, մյուսներնիրենցկնճիթներովօգնումեննրան: Եթեփղիկնճիթըվնասվումէ, նաչիկարողանամոչուտել, ոչ  խմել: Այդժամանակնորից՜օգնումենընկերները: Նրանքիրենցկնճիթներովկե­րակրումեննրան: Փղերնիրենցհիվանդընկերոջըմենակչենթողնում, տանումենիրենցհետ:

Ինչպիսի՞  կենդանիէփիղը: Փիղը բարի, խելացի ու հասկացող կենդանի է։
Փղերըինչպե՞սենօգնումիրենցընկերներին: Երբ մի փիղ ընկնում է փոսը, մյուսներն իրենց կնճիթներով օգնում են նրան:

—————————————————- ———————————————————————————-

33. Ծիծեռնակներ

Ծիծեռնակներինկարելիէհանդիպելթե՛քաղաքում, թե՛գյուղում: Նրանքանդադարաշխատումեն՝օդումմիջատներենորսում: Ասումեն, երբծիծեռնակներըբարձր  ենթռչում, լավեղանակէլինելու, ցածրենթոչում՝անձրևէգալու: Դաշատճիշտէ, սակայնկապվումէոչթեծիծեռնակների, այլայնմիջատներիհետ, որոնցծիծեռնակները  որսումեն: Անձրևիցառաջ, երբօդնավելիէխոնավանում, միջատներիթևիկներնուռչումենև, ծանրանալով, նրանցներքևենքաշում:
Ծիծեռնակներնայդպատճառովենցածրթռչում:

Ինչո՞ւենծիծեռնակներըցածթռչում:

Անձրևի ժամանակ այն միջատները հատակի վրա են որ  ծիծեռնակները ուտում  են դրա համար իջնում է որ դրանց ուտեն

34. Նախադասություններըլրացրու:

Այնպեսուզումեմ, որմայրիկսինձհամարերբեքպաղպաղակգնի:
Այնպեսուզումեմ, որ ինձ ասեն որ ես դաս չանեմ

Այնպեսուզումեմ, որ ես ունենայ  1000000000 դոլառ

Այնպեսուզումեմ, որ ես  ունենայ 20000000 պաղպաղակ

Այնպեսուզումեմ, որ ես լինեի ամենա խելացի մարդ լինեի

Այնպեսչեմուզում, որանձրևգա:

Այնպեսչեմուզում, որ բոլոր մարդիկ ագահ չլինեն
Այնպեսչեմուզում, որ  իմ բոլոր ընկերներս շատ վատ իրենց չզգան

Այնպեսչեմուզում, որ մեր տուն կեղտոտ չլինի

Այնպեսչեմուզում, որ ես վատ հեռախոս չունենաի


35. Մեկբառովգրի’ր

Երկաթիցշինված-երկաթյա
Արծաթիցշինված-արծաթյա
Ոսկուցշինված-ոսկի
Պղնձիցշինված-պղնձե
Փայտիցշինված-փայտե
Բրդիցպատրաստված-բրդյե
Արծաթիցպատրաստված —արծաթյե
Մետաքսիցպատրաստված-մետաղե
——————————————————————————————————————————
36.Կարդացե՛ք.

Շատպատմություններկանօձիմասին։Ասումեն՝օձըկախարդիչհայացքունի, որիցքարանումենկենդանիները։Բաննայնէ, որօձիաչքերըկոպերչունեն, ծածկվածենթափանցիկթաղանթով: Այդպատճառովէլնայումէանթարթ, անընդհատ։ժամանակառժամանակօձըմաշկափոխվումէ, դուրսէգալիսհինմաշկից։Բայցայդկիսաթափանցիկմաշկըչպետքէշփոթելօձիկաշվիհետ։Կաշինմնումէևշատավելիպայծառէփայլում։Մաշկափոխությունիցհետոօձնարտակարգգեղեցկանումէ։

Գրիր, դուինչգիտեսօձիմասին, քովերաբերմունքըօձերինկատմամբ:ես չեմ վախում եմ օձերիձ,բայց մեկա սիրում եմ իրանց

—————————————————————————————————————————

37. Գիտե՞ս, որ…

Գիտե՞ս, որնապաստակնայնքանէլվախկոտչէ: Նապառկումէմեջքիվրաևթշնամուհետկռվումիրերկարուսուրճանկերով: Նապաստակընաևխորամանկէ: Նախառնումէիրհետքերըևխաբումէորսիշներին:

Իզուրչէ, որնապաստակիաչքերըշիլեն: Նաոչմիայնիրդիմացնուշուրջնէտեսնում, այլև՝միքիչէլ hետևը: Ականջներնէլենպտտվումչորսկողմևլսումենբոլորկողմերիցեկածշշուկները:

Միքանինախադասությամբգրիր, ինչիմացարնապաստակիմասին:ես որ նապաստակները փոքր են ու շատ արագ են։

38. Գիտե՞ս, որ…

Թռչնիանկողինըմիշտիրհետէ: Նրաներքնակըփորիփետուրներնեն: Նրավերմակըմեջքիփետուրներնեն: Այդքանտաքանկողնովկարելիէքնելամենտեղ` հողի, ջրի, ձյանվրաևնույնիսկ` ձյանմեջ:

Պատմիր՝ինչգիտեսթռչուններիմասին:ես գիտեմ որ նրանք շատ փոքր են

39. Գրի՛ր տրված բառերի հակառակիմաստը ցույցտվող բառերը:

Վախկոտ-խիզախ

Քիչ-շատ

Խորամանկ-իմաստուն

Դիմաց-հետև

Երկար-կարճ

Թշնամի-բարեկամ

Սուր-բութ

Շշուկ-աղմուկ

Գրիր տրված բառերի իմաստով նույն կամնման բառերը:

Քաջ-խիզախ

Բարեկամ-ընկեր

Խորամանկ-հնարամիտ

Զվարթ-ուրախ

Կամացուկ-կամաց

Որդի-երեխա

Մեծ-հսկա

Փոքր-պստիկ

40. Գիտես, որ…

Աղվեսըշատլավէլսում: Դաօգնումէ, որնաիրհամարկերգտնի: Երբեմնաղվեսըետևիթաթերիվրաէքայլում, ցատկոտումէուպտտվում: Բայցնաոչթեպարումէ, այլականջէդնումձյանտակվազվզողմկներիծվծվոցին: Եվամենաթույլծվծվոցիցէլաղվեսըկարողանումէգտնելմկանը:

Աղվեսն ինչպե՞ս է գտնում մկներին: 

Իսկդուի՞նչգիտեսաղվեսներիմասին: Միքանիփաստգրի՛ր:

Տրված բառերով բառակապակցություններկազմի՛ր:

աղվես — խորամանկ աղվես

ականջ —ականջ դնել

մուկ —փոքր մուկ

ձյուն —սպիտակ ձյուն

կեր —համով կեր

պոչ —երկար պոչ

41. Մողես

Դու երևի մողես տեսել ես: Մողեսներն ամռանը վազվզում են տաք քարերի վրա: Իսկ բռնե՞լ ես մողեսի պոչից: Այդ ժամանակ նա պոչը թողնում է ու փախչում: Այդպես է մողեսը ազատվում թշնամիներից: Զարմացած թշնամին ուշադիր նայում է շարժվող պոչին, իսկ մողեսը թաքնվում է: Մի քանի շաբաթ հետո հին պոչի տեղը նոր, փոքրիկ պոչ է աճում:

Ավարտի՛ր նախադասությունները: 

Ամռանը մողեսները վազվզում են տաք քարերի վրա։

Երբ մողեսին բռնում են, նա պոչը պոկում է։

Մի քանի շաբաթից հին պոչի տեղը նոր փոքր պոչ է աճում

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s